Zásady spracovania a ochrany osobný údajov

Nákupný košík
Počet produktov:0 ks
Cena celkom:0,00
Zobraziť košík
Váš košík je prázdný!

Zásady spracovania a ochrany osobný údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je SHILA STYLE, s.r.o. IČO: 36525031 so sídlom K.Thalyho 4, 945 01 Komárno Slovensko (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:
-    adresa: K.Thalyho 4, 945 01 Komárno, Slovensko
-    email:  belleshoes@belleshoes.eu
-    telefón: 035/7700551

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

-  plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje, IP adresa, cookies). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3. Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

1. Správca uchováva osobné údaje:

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov ( po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

-   podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
-   zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
-   pri uplatnení reklamácie dodávateľ alebo výrobca tovaru
-  v prípade kontroly sprístupňujeme osobné údaje ŠOI alebo inému oprávnenému subjektu
 
2. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl.15 GDPR,
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
- právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email: belleshoes@belleshoes.eu správcu.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
3.  Správca prehlasuje, že k osobných údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ju v celom rozsahu akceptujete.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.

Platné od 25.05.2018